Sunday, March 27, 2016

نمونه دیگر از تفرقه افکنی صدا سیما سردشت یکی از شهر های آزربایجان هس و آزری حرف میزنن http://bit.ly/1TcqE5x

نمونه دیگر از تفرقه افکنی صدا سیما سردشت یکی از شهر های آزربایجان هس و آزری حرف میزنن http://bit.ly/1TcqE5x

No comments:

Post a Comment