Sunday, March 27, 2016

نمونه ای دیگر از تفرقه افکنی صدا سیما سردشت یکی از شهر های آزربایجان هس و آزری حرف میزنن http://bit.ly/1q9nTqm

نمونه ای دیگر از تفرقه افکنی صدا سیما سردشت یکی از شهر های آزربایجان هس و آزری حرف میزنن http://bit.ly/1q9nTqm

No comments:

Post a Comment