Sunday, March 27, 2016

یه تلخی بی پایان بهتر از پایان تلخه فک میکنی دیونه ام هیچ پایانی وجود نداره سرتون گلاه گذاشتن #دیالوگ_های_برای_سنگ_قبر

یه تلخی بی پایان بهتر از پایان تلخه فک میکنی دیونه ام هیچ پایانی وجود نداره سرتون گلاه گذاشتن #دیالوگ_های_برای_سنگ_قبر

No comments:

Post a Comment