Sunday, March 27, 2016

یه چیزی میگم اخم نکن دفعه بعد قلیونم هم میارم میدونم ضرر داره اخم نکن دیگه #دیالوگ_های_برای_سنگ_قبر

یه چیزی میگم اخم نکن دفعه بعد قلیونم هم میارم میدونم ضرر داره اخم نکن دیگه #دیالوگ_های_برای_سنگ_قبر

No comments:

Post a Comment