Thursday, March 24, 2016

یکی بود بجز چک کردن دارای پدر دختر حقوق خود دختر رو هم چک میکرد بعد میره خواستگاریش

یکی بود بجز چک کردن دارای پدر دختر حقوق خود دختر رو هم چک میکرد بعد میره خواستگاریش

No comments:

Post a Comment